YUI: Using a ContextMenu to Close a Tab

  • Tab One Label
  • Tab Two Label
  • Tab Three Label
Tab One Content
Tab Two Content
Tab Three Content

The Code